14 มิถุนายน 2562 รัฐบาลโชว์ผลงานบริหารจัดการน้ำ 4.35 ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์

ที่มา: https://www.naewna.com/local/419696

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562” ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำมาตลอด และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำทั้งระบบและการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นรูปธรรมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งจะดำเนินการครบทุกหมู่บ้านในปี 2562 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ได้ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำใหม่ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม และพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ/อุตสาหกรรมใหม่ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4.35 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 3.15 ล้านไร่ และได้ปริมาณน้ำที่เก็บกักเพิ่มขึ้นอีก 4,318 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ได้ปรับปรุงทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วมชุมชน/เมือง ป้องกันพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้ถึง 7.85 ล้านไร่ ชุมชนเมือง 69 แห่ง ส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้จัดตั้ง 3 เสาหลัก เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืนขึ้น ประกอบด้วย พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การลดพื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม จากสถิติการประกาศพื้นที่ภัยแล้งระหว่าง พ.ศ. 2551- 2557 มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบตั้งแต่ 12,033 หมู่บ้าน จนถึงสูงสุดในปี 2556 จำนวน 30,085 หมู่บ้าน หลังจากรัฐบาลวางแนวทางบริหารจัดการน้ำใหม่ ทำให้นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน จำนวนหมู่บ้านที่ประกาศภัยแล้งลดลงกว่าเดิมมาก และไม่มีการประกาศภัยแล้งเลยในปี 2561 สำหรับปี 2562 นี้ มีการประกาศภัยแล้งใน 3 จังหวัด เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 235 หมู่บ้านเท่านั้น ลดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมและภัยแล้งได้จำนวนมาก เมื่อจำแนกตามช่วงเวลาพบว่า เดือนมกราคม 2551 – มิถุนายน 2554 ใช้งบประมาณช่วยเหลือทั้งหมด 50,281 ล้านบาท เดือนกรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2557 ใช้งบประมาณช่วยเหลือทั้งหมด 89,755 ล้านบาท และปัจจุบันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – กันยายน 2561 ใช้งบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดเพียง 18,574 ล้านบาทเท่านั้น